Info

Veelgestelde vragen

 

Het overlijden moet steeds vastgesteld worden door een arts die het overlijdensattest invult.

Als de vaststellingen gedaan zijn, kan u ons contacteren.

Wij komen ter plaatse om de overleden persoon over te brengen naar het funerarium. De familie mag dan de kledij meegeven waarin de overledene het mooist opgebaard dient te worden.

In overleg met de familie komen wij samen om de nodige afspraken voor de uitvaart te maken. Dit kan bij de mensen thuis of zij komen naar onze vestiging.

U overhandigt ons het attest dat de dokter heeft ingevuld, de identiteitskaart van de overledene en eventueel het trouwboekje en rijbewijs. Voor een oud-strijder bezorgt u ons ook

de strijderskaart om aanspraak te maken voor begraving op het eeuwigdurende perceel of om de eventuele tussenkomst van de gemeente te vorderen.

Ook rouwdrukwerk en krantenberichten worden naar de wens van de opdrachtgever opgesteld.

Een overledene mag in principe thuis opgebaard worden als de geschikte ruimte en temperatuur hiervoor aanwezig is, tenzij een huishoudelijk reglement van het gebouw dit verbiedt.

Woningen worden steeds intenser gebruikt en in een funerarium wordt de overledene ondergebracht in de meest hygiënische omstandigheden.

In samenspraak met de nabestaanden wordt één of meerdere officiële begroetingen op het rouwdrukwerk vermeld. Op dit ogenblik heeft men de gelegenheid om zijn medeleven

te betuigen aan de getroffen familieleden. Op afspraak kunnen de nabestaanden op andere momenten in alle privacy een groet brengen.

Als de persoon thuis overleden is en de arts het overlijden heeft vastgesteld bepaalt u zelf het tijdstip van de overbrenging.

In onze onderneming is 24 uur op 24 een wachtdienst ter beschikking om u bij te staan.

Indien de persoon in een ziekenhuis overlijdt en deze over een mortuarium beschikt, kan u gerust wachten tot ’s morgens om een afspraak te maken omtrent overbrenging en de uitvaart.

Omkleden van een overledene is ook hier nog steeds mogelijk.

U kan steeds uw laatste wilsbeschikking neerleggen op de gemeente van uw woonplaats. Zij noteren uw keuze; begraven of crematie en eventueel uw geloofsovertuiging.

Ongeacht waar u komt te overlijden, moet de begrafenisondernemer de laatste wilsbeschikking op de gemeente van woonst opvragen.

U kan uiteraard bij uw begrafenisondernemer uw overige wensen ivm uw uitvaart meer in detail bespreken en op papier zetten.

De ondernemer moet steeds de gemeente van woonst contacteren om het aanvaardingsbewijs te vragen alsook het bewijs van al- of niet wilsbeschikking.

Met deze twee documenten, evenals met het overlijdensattest door de dokter ingevuld en alle nodige inlichtingen van de overledene moet de aangifte gebeuren op de gemeente van overlijden.

Bij crematie dient de dokter een bijkomend document in te vullen waarin hij verklaart dat er geen tekens van gewelddadige dood aanwezig zijn en er geen pacemaker of implantaten

op batterij aanwezig zijn. Indien dit wel het geval is, worden deze verwijderd. Er komt steeds een tweede dokter, aangesteld door de gemeente, ter plaatse kijken naar het lichaam

om de verklaringen van de behandelende arts te bevestigen.

Bij een gewelddadig of verdacht overlijden (op een openbare plaats of doodsoorzaak niet te bepalen) is de dokter die het overlijden vaststelt van ambtswege verplicht de politie te waarschuwen.

Deze moeten een onderzoek instellen en de toelating tot begraven of crematie afleveren. De gemeente zal in dit geval slechts toelating tot begraven of crematie afleveren nadat het parket

hiervoor de toelating geeft.

Van zodra wij de formaliteiten op de burgerlijke stand voltooid hebben, worden uittreksels uit overlijdensakte opgesteld. Deze worden aan u bezorgd op de dag van de uitvaart

ofwel per post rechtstreeks door de gemeente. U heeft deze nodig voor verschillende instellingen, een overzicht geven wij u mee.

Bijkomende uittreksels kan u bekomen in de gemeente van overlijden. Ofwel in de gemeente van woonst van de overledene, ongeveer 2 weken na het overlijden.

Men kan begraven worden in elke gemeente van België buiten die van de eigen woonplaats, als niet-inwoner van de gemeente zal er een extra vergoeding gevraagd worden.

Men kan begraven worden in de gemeente waar men woont of waar men een bestaande concessie heeft op de begraafplaats. Sommige gemeenten aanvaarden ook een lichaam

als de persoon op hun grondgebied overleden is. Elke gemeente bepaalt zelf de toelatingsvoorwaarden alsook de eventuele kostprijs tot aanvaarding van het lichaam.

Sommige gemeentes vragen een “vertrektaks”. Dit is een taks die zij zelf heffen alvorens men met de overledene mag vertrekken.  De ondernemer zal voor het vervoer van de overledene

een kilometervergoeding aanrekenen.

Het is moeilijk om hierop met de natte vinger een antwoord te geven.

U kan iemand begraven op de meest eenvoudige manier of een crematie laten doorgaan in de meest luxueuze omstandigheden. Sommigen veronderstellen dat cremeren

altijd goedkoper is dan begraven omdat men dan geen grafsteen nodig heeft. Voor de keuze van een doodskist is geen verschil tussen beiden en heeft men vrije keuze.

U dient rekening te houden met de kostprijs van het crematorium, vervoer naar het crematorium en de wachttijd. Ook is de keuze van bewaring van de as op de begraafplaats

of thuis bepalend. Ook de kosten voor afwerking columbarium of urnenveld dienen in rekening gebracht te worden.

Laat u dus goed informeren en overweeg al de mogelijkheden die uw totaalprijs beïnvloeden.

U kan kiezen voor een begraafplaats, thuis of op zee.

Indien u opteert voor een begraafplaats, heeft u de keuze verstrooiïng van de as, columbarium of een begraving van de urn in een urneveld.

Ook kan de urn begraven worden in een graf dat voorzien is voor begraving van een kist.

Om de asurn mee naar huis te krijgen, moet de echtgeno(o)t(e) of diegene met wie de overledene een feitelijk gezin vormde en alle nog in leven zijnde bloedverwanten van de overledene

in 1e graad zich akkoord verklaren. Indien u hieromtrent een probleem verwacht, kan de persoon bij leven, dit in een laatste wilsbeschikking verklaren en is het akkoord van de eerder

vermelde personen overbodig.

Thuis kan u de asurn gewoon bewaren, begraven of uitstrooiien.  U mag enkel de as uitstrooiien op uw eigendom mits voorlegging van de eigendomsakte of mits schriftelijke toestemming

van de eigenaar.

Alsook kan u de as in een biologisch afbreekbare urn te water laten in zee.  Hiervoor zorgen wij voor de nodige regelingen en eventueel begeleiding.

De as wordt in een biologisch afbreekbare urn te water gelaten. Wij maken in samenspraak met de nabestaanden een afspraak met de burgerlijke stand van Oostende en met een rederij.

U heeft de mogelijkheid om de as in zee te laten zonder aanwezigheid van de nabestaanden. De burgerlijke stand van Oostende houdt een lijst bij. Van zodra er 5 aanvragen zijn om

een overledene uit te strooiien, vaart het schip uit. De nabestaanden krijgen nadien bericht dat de asuitstrooiing heeft plaatsgehad.

U kan als familielid ook kiezen voor bovenvermelde formule en toch de asuitstrooiing bijwonen.

In dit geval krijgt u bericht enkele dagen voor het uitvaren, onder voorbehoud van weersomstandigheden.

Indien u er de voorkeur aan geeft de verstrooiing op zee strikt privé te laten plaatshebben, kan dit ook. Wij zorgen dan voor de huur van een zeewaardige boot op het gekozen tijdstip,

zodat u en uw familie de overledene tot zijn laatste rustplaats kunnen vergezellen.

Er bestaat geen officieel document dat gebruikt kan worden als aanwezigheidsbewijs. Het gezond verstand van de werkgever zou in principe een akte van overlijden of een rouwbrief aanvaarden.

Wij leveren voor u bloemstukken op locatie naar wens. U kan een idee krijgen van de bloemstukken onder rubriek “bloemen” op onze website.

U kan echter deze bestelling niet online plaatsen, enkel telefonisch.

Onze professionaliteit is groot, waardoor wij geen beperkingen hebben qua afstand of regio.

Velen vinden het makkelijk dat alles op één centrale plaats kan geregeld worden. Vandaar ook dat Uitvaartverzorging Steve De Saedeleer voor alles kan zorgen,

rekening houdend met de noden van de nabestaanden, maar verplichten niemand om van deze diensten gebruik te maken.

Afhankelijk van het seizoen en welk graf (columbarium, urnenveld en kelder mag dit onmiddellijk), is er een bepaalde termijn waarmee u rekening moet houden.

U kan een grafsteen steeds in bestelling geven en tegen een bepaalde datum laten plaatsen.

U krijgt een bestelbon die u kan indienen bij uw nalatenschap, waarvoor u 4 maanden de tijd hebt. De grafsteen wordt meestal gefactureerd na plaatsing.

Ook voor repatriëring vanuit of naar buitenland kan u bij ons terecht.

 
Een laatste wilsbeschikking is een verzoek aan uw nabestaanden om uw wensen te respecteren en uit te voeren.

Tijdens je leven kan je officieel laten vastleggen of je een traditionele begrafenis wil of wenst gecremeerd te worden.

Indien crematie kan je ook bepalen welke asbestemming je verkiest. Daarnaast kan je ook de keuze van uitvaartplechtigheid bepalen naargelang je geloofsovertuiging.

Dit alles gebeurt aan de hand van een gedateerd en ondertekend document welke je op de dienst Bevolking of Burgerlijke Stand van je woonplaats bezorgd.

Hier wordt het bewaard in het rijksregister en ontvang je ook een ontvangstbewijs.

Bij elke aangifte van overlijden wordt nagegaan of de overledene tijdens zijn leven een laatste wil heeft neergelegd.

Indien dit zo is, moeten de nabestaanden die instaan voor de uitvaartregeling, de wil van de overledene respecteren.

 

Indien de overledene geen laatste wilsbeschikking heeft neergelegd waarin zijn/haar keuze is gemaakt, zijn de nabestaanden vrij om te kiezen voor crematie of begrafenis.

Traditionele Begrafenis

Bij een traditionele begrafenis wordt men begraven op de gemeentelijke begraafplaats, meestal is dit de begraafplaats van de woonplaats.

Men kan ook begraven worden op een andere begraafplaats maar meestal hanteert men dan ook andere, duurdere tarieven.

Bij begraving biedt de gemeente verschillende opties:

 

Begraving in niet-geconcedeerde grond (kosteloos)

Het graf is in volle grond, voorzien voor 1 persoon. De concessie is kosteloos en de termijn is wettelijk voorzien voor minimum 10 jaar maar kan later NIET worden aangekocht.

In dit graf kan maar 1 persoon begraven worden.

 

Begraving in geconcedeerde grond (betalen van een concessie)

Het graf is in volle grond en kan afhankelijk van de gemeente worden aangekocht voor 1 of 2 personen. Het graf wordt in feite voor een bepaalde periode gehuurd van de gemeente

en hiervoor wordt een concessieprijs betaald.

De termijn en de prijzen van de concessie worden vastgelegd door de gemeente waar de begraafplaats zich bevindt en verschillen van gemeente tot gemeente.

De periode kan STEEDS VERLENGD worden.

 

Begraving in een grafkelder (betalen van een concessie + grafkelder)

De grafkelder bevindt zich in een geconcedeerde grond en wordt meestal aangekocht voor 2 personen maar kan ook voor 1 of meerdere personen,

afhankelijk van de mogelijkheden die de gemeente aanbiedt. De termijn en de prijzen worden ook hier vastgelegd door de gemeente waar de begraafplaats zich bevindt

en verschillen dus ook per gemeente. De periode kan steeds verlengd worden.

De grafkelder wordt beschikbaar gesteld door de gemeente, door ons of een externe firma. Sommige kelders worden bovenaan geopend, dit zijn meestal de laatste nieuwe kelders, dit verschilt wel van

gemeente tot gemeente, hier moet steeds de zerk verwijderd worden.

De oudere kelders gaan meestal aan de voorzijde open, hier dient de zerk niet verwijderd te worden.

Het verwijderen van de zerk kan via ons gebeuren in overleg met de familie.

 

Crematie

Crematie of verassing van het lichaam. De kist gaat samen met een vuurbestendig identificatiesteentje in de oven. Hierdoor is een vergissing onmogelijk.

Na elke crematie wordt de as uit de oven verwijderd en ondergebracht in een urne, waar ook het vuurbestendig indentificatiesteentje is bijgevoegd.

Alle kisten die worden aangeboden mogen gecremeerd worden.

Wanneer men kiest voor een crematie wordt er bij overlijden ook een beëdigd geneesheer aangesteld.

Naast het vaststellen van het overlijden (model III C) en tevens invullen van het medisch attest bij crematie door een eerste geneesheer voorziet de wet dat bij crematie

een beëdigd geneesheer een tweede vaststelling moet doen. Wij doen hiervoor het nodige.

Ook moet een “aanvraag tot cremeren” worden ondertekend door de persoon die instaat voor de uitvaartregeling.

Bij crematie zijn er veschillende mogelijkheden :

 

Uitstrooiing op een begraafplaats (strooiweide)

Na de crematie wordt de as in een strooiurne gebracht en uitgestrooid op een strooiweide. Iedere begraafplaats bezit een strooiweide.

Dit kan ook gebeuren op de strooiweide van het crematorium. Een herinneringsplaatje op een herdenkingsmonument is op de meeste begraafplaatsen mogelijk.

 

Uitstrooiing op zee

Het gaat hier niet echt om een uitstrooiing. De as wordt in een in water oplosbare urne gebracht en deze urne wordt te water gelaten.

Na enige tijd gaat de urne oplossen waardoor de as word verspreid in het water. De ter waterlating gebeurt in de Belgische zee.

Er is mogelijkheid tot individuele verstrooiing: hier vaart het schip enkel uit met de familie van de overledene en wordt enkel de as van de overledene verstrooid.

Een andere mogelijkheid is collectieve verstrooiing: hierbij zijn meerdere families aanwezig en worden meerdere asurnes verspreid in het water.

Dit houdt in dat slechts een beperkt aantal nabestaanden kunnen aanwezig zijn.

De uitstrooiing op zee is ook afhankelijk van de weersomstandigheden en wordt overlegd in samenspraak met de nabestaanden.

 

Bewaring van een symbolisch gedeelte van de as

Elke echtgeno(o)t(e) of de persoon met wie de overledene een feitelijk gezin vormde, alsook de bloedverwanten in eerste graad (ouders en kinderen)

en tweede graad (grootouders en kleinkinderen, broers en zussen), kunnen een symbolisch gedeelte van de as bekomen en mee naar huis nemen.

Hiervoor moet een document ingevuld en ondertekend worden(door iedereen afzonderlijk te tekenen) welke dient afgegeven te worden in het crematorium.

Er bestaan speciale mini-urnen en assierraden die zijn ontwikkeld voor het bewaren van deze symbolische hoeveelheid as.

 

Begraving van de urne op de begraafplaats in een traditioneel graf

De asurne kan begraven worden in een traditioneel graf of in een grafkelder. (bv indien de tweede persoon zich niet wenst te laten cremeren)

Dit kan ook een bestaand graf zijn indien de concessie en de gemeente dit toelaat.

De termijnen en prijzen zijn afhankelijk van de gemeente waar de begraafplaats zich bevindt.

 

Begraving van de urne op de begraafplaats in een urnenveld of urnentuin

De begraving gebeurt dan in speciale graven die specifiek voor asurnen werden ontworpen. Deze graven zijn kleiner dan de traditionele graven

en hebben meestal afmetingen van ongeveer een meter op een meter. Sommige graven bieden de mogelijkheid voor 2 urnen.

Het voordeel van een urnenveld is dat er mogelijkheid is tot persoonlijke ruimte voor oa een bloemetje of gedenkspreuk.

De termijnen en prijzen zijn afhankelijk van de gemeente waar de begraafplaats zich bevindt.

 

Columbarium

Een columbarium is een rustplaats voor urnen. Het is een bovengrondse structuur die verschillende nissen bevat. Iedere nis biedt plaats aan één of meerdere urnen.

Het nadeel van een columbarium is dat de nissen zich boven en naast elkaar bevinden en dat er alzo weinig plaats is voor persoonlijke ruimte met uitzondering

van de nissen bovenaan en onderaan.

De termijnen en prijzen zijn afhankelijk van de gemeente waar de begraafplaats zich bevindt.

 

Asbestemming op andere plaatsen

Men kan ook opteren om as te begraven, bewaren of uit te strooien op nog andere plaatsen oa. thuisbewaring.

Hiervoor is het wel noodzakelijk dat de overledene tijdens zijn leven een schriftelijk verzoek heeft opgemaakt (wanneer er onvrede is in het gezin is dit heel erg belangrijk)

of het kan ook(nadien) gebeuren op basis van een gezamenlijk schriftelijk verzoek (hier mag geen onvrede zijn want de partner en kinderen moeten het schriftelijk verzoek tekenen).

Dit gezamenlijk schriftelijk verzoek is een ondertekende verklaring door de echtgeno(o)t(e) of de persoon met wie de overledene een feitelijk gezin vormde,

samen met alle bloedverwanten van de eerste graad (ouders en kinderen).

Hierin wordt tevens de naam, voornaam en adres vermeld van de persoon die de zorg van de as op zich zal nemen en de plaats waar de as zich zal bevinden.

Er is ook een schriftelijke toestemming nodig van de eigenaar van een perceel indien de as hier wordt uitgestrooid tenzij het perceel eigendom was van de overledene.

De as mag nooit uitgestrooid worden op een openbaar domein.

JoomShaper